Biolog John Bjarne Jordal

Biolog J.B. Jordal AS

Daglig leder John Bjarne Jordal

Aktuelle prosjekter

Arealer for rødlistearter, kartlegging og overvåking (ARKO), et oppdrag for Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Dette er et større prosjekt om rødlistearter og deres habitater som har pågått i ca. 13 år og ledes av NINA. ARKO-prosjektet omtales her. Sammen med forsker Harald Bratli ved NINA (tidligere Norsk institutt for skog og landskap) har jeg utført feltarbeid i 2009-2013 i delprosjekt kulturmarkseng (naturbeitemark og slåttemark) fra Sørlandet til Finnmark. Det er sammenstilt kunnskapsstatus om rødlistede karplanter og beitemarkssopp i naturbeitemarker i sluttrapporter i 2011 og 2014. I 2012-2014 har jeg undersøkt artsmangfold på ca. 700 gamle alme- og asketrær sammen med bl.a. forsker Björn Nordén, og totalt over 12000 artsfunn er registrert. Sluttrapport ble publisert i 2015. I 2013-2014 er det også registrert artsmangfold av lav og moser i oseaniske skoger på Vestlandet, med sluttrapport i 2015 (alle sluttrapporter lastes ned fra ARKO sin hjemmeside, se ovenfor). Alle egne artsdata er gjort tilgjengelig i Artskart. Høsten 2016 deltok jeg sammen med NINA på sammenstilling av de siste data om naturtyper fra kulturmarkseng og gamle edellauvtrær, som er levert ulike fylkesmenn for innlegging i Naturbase.

Funndata fra hele Norge, bearbeiding/klargjøring for import i Artskart, for Artsdatabanken.

En rekke prosjekter har generert mye funndata som er sammenstilt i en standard databaseform og lastet opp på Internett. Dette er observasjoner som kommer i tillegg til funn som er innsamlet og sendt inn til diverse museumssamlinger – disse publiseres av de respektive museer. Nesten 120.000 observasjoner av flere tusen arter fra hele landet i perioden 2000-2015 er gjort tilgjengelig i Artskart gjennom GBIF-noden og med undertegnede som dataeier. Arbeidet er utført i løpet av 2012-2016. Jeg har mottatt tilskudd til å få gjort tilgjengelig enda en god del flere upubliserte funn våren 2017.

Natur i Norge, for Artsdatabanken og Miljødirektoratet.

Natur i Norge er en ny inndeling av norsk natur. Versjon 2.0 kom i 2015. Biolog J.B. Jordal har deltatt i arbeidet med revisjon av inndelinga av kulturmark 2013-2014, på oppdrag av Artsdatabanken. Videre har jeg også deltatt i skriving av faktaark for kartleggingsenheter i målestokk 1:5000 i 2015. I 2016 har jeg deltatt i NiN-kartlegging av kystlynghei mm. i Herøy kommune på Sunnmøre, et oppdrag for Miljødirektoratet.

Ny rødliste 2015, medlem i ekspertkomitéen for sopp, for Artsdatabanken/NINA.

Artsdatabanken har gitt ut en revidert rødliste for arter i 2015. I den sammenheng har Biolog J.B. Jordal deltatt i revidering av rødlista for sopp.

Artsprosjekt på kjernesopper (Sordariomycetes), for NINA/Artsdatabanken.

NINA v/Björn Nordén har fått midler av Artsdatabankens artsprosjekt til å undersøke kjernesopper (pyrenomyceter, særlig Sordariomycetes - kjernesopper) i sørnorske edellauvskoger. Jeg har bidratt til bl.a. en sammenstilling av kunnskapen om gruppen i Norge (norsk sjekkliste) i 2013, og forøvrig vært med på å finne et 10-talls nye arter for Norge, samt en ny for vitenskapen (se mine publikasjoner). Prosjektet ble avsluttet i 2015.

Artsprosjekt på rødspore-sopper (Entoloma), for NINA/Artsdatabanken.

1. oktober 2014 kunngjorde Artsdatabanken innvilgelse av søknad om et artsprosjekt på rødspore-sopper, med NINA v/Tor Erik Brandrud som prosjektleder og biolog J.B. Jordal som en av samarbeidspartnerne. Prosjektet vil gå i tre år. Det er gjennomført samlinger i 2015 (Otta) og 2016 (Steinkjer) med internasjonal deltakelse, bl.a. fra Nederland, Russland og Ungarn. Gjennom feltarbeid og DNA-undersøkelser er det funnet mange nye arter for Norge. Prosjektet avsluttes i 2017.

Artsprosjekt på oseaniske levermoser, for NTNU Vitenskapsmuseet/Artsdatabanken.

NTNU Vitenskapsmuseet v/Kristian Hassel har fått midler av Artsdatabankens artsprosjekt til å undersøke osenaiske levermoser på Vestlandet i perioden 2013-2015. Biolog J.B. Jordal har deltatt på samlinger i Bergens-området (2013), Ryfylke (2013) og Bremanger (2014). Det er gjort flere funn av arter som er svært sjeldne eller nye for Norge. Prosjektet er avsluttet og sluttrapport foreligger.

 

Registreringer av kystfuruskog, for Miljødirektoratet.

I 2015-2016 har jeg sammen med flere andre (prosjektledelse ved Miljøfaglig utredning) registrert kystfuruskog med særlig fokus på forekomster av oseaniske moser og lav, i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. En rekke funn er gjort av dels sjeldne og lite kjente arter. Undersøkelsene kan brukes bl.a. som grunnlag for prosesser med frivillig vern av skog. En artikkel om en ny lavart for Fennoskandia er akseptert for publisering i Graphis scripta.

Kulturlandskap i Oppland og Hedmark, for Miljødirektoratet.

I 2016 har jeg sammen med Bjørn Harald Larsen fra Miljøfaglig utredning undersøkt flere såkalte "helhetlige kulturlandskap" (fra nasjonal kartlegging 1992-1994) i Oppland og Hedmark. Prosjektet går ut på en tilstandsvurdering og oppdatert beskrivelse, avgrensing mm. Prosjektet ble rapportert i november 2016.

 

Revisjon av naturutstilling ved Norsk Fjordsenter i Geiranger, for Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv.

Jeg deltok opprinnelig i oppbygginga av naturutstillingene ved Norsk Fjordsenter i Geiranger i 2002. Vinteren 2015-2016 har jeg vært rådgiver ved omarbeiding av utstillingene, med bl.a. kvalitetssikring av tekster og bilder.

 

Faggrunnlag og oppfølgingsundersøkelser med sikte på handlingsplan for truete beitemarkssopper i kulturmarkseng, for Miljødirektoratet.

Jeg har utarbeidet et faggrunnlag (2013) med sikte på en handlingsplan for seks beitemarkssopper, dette inkluderer en vurdering av disse artenes egnethet som prioriterte arter etter den nye naturmangfoldloven. I 2013-2016 er det gjort supplerende undersøkelser i Sør- og Midt-Norge for å bedre kunnskapsnivået for disse artene, se egne rapporter.

 

Registrering av truede arter, for Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

I 2015 er det utført registreringer og opptellinger av kystblåstjerne i Haram kommune, et av få områder i Norge hvor denne vokser. Det planlegges også en artikkel om status for arten i Norge sammen med Bjørn Harald Larsen (Miljøfaglig utredning) og Anders Lundberg, Geografisk institutt, Universitetet i Bergen. I 2016 er det foretatt registreringer av irsk myrklegg på kysten av Sunnmøre og Romsdal. Denne er i Norge utbredt på kysten av Møre og rundt utløpet av Trondheimsfjorden. Det ble funnet flere nye lokaliteter og samlet ny kunnskap om bestandsstørrelse.

 

Skjøtselsplaner for kulturlandskapet i Vinstradalen, for Oppdal kommune.

Oppdal har bl.a. mye kalkrikt jordsmonn, stort biologisk mangfold og mye artsrikt kulturlandskap. I Vinstradalen, som er nasjonalt verdifullt kulturlandskap, har jeg i 2016 utarbeidet to skjøtselsplaner, en for områdene innenfor verneområdene (landskapsvernområde/nasjonalpark) og en for områdene utenfor. I tillegg er det undersøkt noen gamle kulturmarker i Åmotsdalen.

 

Supplerende naturtypekartlegging i Møre og Romsdal, for Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Jeg har utført naturtypekartlegging i de fleste kommuner i fylket siden 1999. I 2015-2016 har jeg utført supplerende feltarbeid i skogområder i store deler av fylket i samarbeid med Miljøfaglig utredning, og også utført registreringer av kulturlandskap flere steder, bl.a. Averøy, Aukra og Rauma. Arbeidet i 2015 er avsluttet og rapportert, registreringer i 2016 rapporteres våren 2017.

Kulturlandskapet i Grøvudalen (MR Sunndal), for Miljødirektoratet, delvis i samarbeid med NINA og NIBIO.

I 2007-2008 ble det sammen med Harald Bratli (NINA Oslo) utlagt 40 1x1 m ruter for overvåking av beitebetinget vegetasjon fordelt på 8 felt i Grøvudalen, parallelt med en skjøtselsplan for området på oppdrag av Sunndal kommune. I august 2014 er alle rutene analysert på nytt sammen med Harald Bratli (NINA Oslo) og Ellen Svalheim (NIBIO) på oppdrag av Miljødirektoratet. I 2015 er de fleste seterområdene oppsøkt, og revidert beskrivelse av mangfold og tilstand er lagt inn i Naturbase.

Kulturlandskapet på Havråtunet i Osterøy, for Fylkesmannen i Hordaland/Hordaland fylkeskommune.

Vinteren 2015-2016 er tilgjengelige data om arter og naturtyper på Havråtunet i Osterøy sammenstilt i en rapport. Dette er et gammelt klyngetun med mye gammel kulturmark, og delvis drevet som museumsvirksomhet. Sommeren 2016 har jeg tilbrakt ei uke her og utført biologiske undersøkelser som rapporteres våren 2017.

Undersøkelser av stislitasje, sårbare arter og naturtyper i Trollheimen, for Trollheimsutvalget.

I 2015 og 2016 har jeg undersøkt utvalgte deler av Trollheimen landskapsvernområde for å se om det er konflikter mellom ferdsel/bruk og sårbare arter og naturtyper. Problemer oppstår særlig der det er kalkrikt jordsmonn og stor ferdsel. Arbeid i 2015 er rapportert. Arbeid i 2016 rapporteres våren 2017.

Referansegruppe for bevaring av skjøtselstrengende naturtyper i Møre og Romsdal, for Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Gruppa kommer med råd og innspill til arbeid med skjøtsel av slåttemarker, kystlyngheier mm. og ledes av Geir Moen hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Det er 1-2 møter pr. år.

Tidsskiftartikler

Er forfatter/medforfatter på flere artikler om bl.a. sopp, lav og moser. En av de siste er en artikkel om en ny lavart for Fennoskandia på furu (Melaspilea lentiginosula), funnet i ARKO, samt en del nye og sjeldne lavarter på alm og ask, også fra ARKO-prosjektet, begge i Graphis scripta. En større artikkel om habitatspesifisitet hos beitemarkssopp i Norge er akseptert i Agarica. Jeg har også vært bidragsyter og med i redaksjonen av boka "Eikesdalen - det finst berre ein", som ble lansert i juni 2016.

 

Tilgjengeliggjøring av bilder

Det er siste årene levert bilder til ulike formål, som Myrmuseet på Smøla, Bondens flora for Nord-Norge, Norsk Fjordsenter i Geiranger, informasjonstavler i Åmotan, Sunndal mm.

Mer informasjon: se publikasjoner

Sist oppdatert 02.12.2016.