Biolog John Bjarne Jordal

Biolog J.B. Jordal AS

Daglig leder John Bjarne Jordal

Aktuelle prosjekter

Funndata fra hele Norge, bearbeiding/klargjøring for import i Artskart, for Artsdatabanken og GBIF-Norge.

En rekke prosjekter med feltarbeid gjennom flere tiår har generert mye funndata som er sammenstilt i en standard databaseform og lastet opp på Internett. Dette er observasjoner som kommer i tillegg til funn som er innsamlet og sendt inn til diverse museumssamlinger – disse publiseres av de respektive museer. Nesten 178.000 observasjoner av flere tusen arter fra hele landet er gjort tilgjengelig i Artskart gjennom GBIF-noden og med undertegnede som dataeier. Arbeidet er utført i løpet av perioden 2012-2020. Jeg har mottatt tilskudd fra både Artsdatabanken og GBIF-Norge til å få gjort data tilgjengelig. Nærmere 170.000 observasjoner er publisert.

 

Natur i Norge, for Artsdatabanken og Miljødirektoratet.

Natur i Norge er en ny inndeling av norsk natur. Versjon 2.0 kom i 2015. Biolog J.B. Jordal har deltatt i arbeidet med revisjon av inndelinga av kulturmark 2013-2014, på oppdrag av Artsdatabanken. Videre har jeg også deltatt i skriving av faktaark for kartleggingsenheter i målestokk 1:5000 i 2015. I 2016 har jeg deltatt i NiN-kartlegging av kystlynghei mm. i Herøy kommune på Sunnmøre, et oppdrag for Miljødirektoratet. I 2017 har jeg deltatt i uttesting av NiN med verdisetting diverse steder i Norge. Senere har jeg  (som ansatt i MFU) deltatt i basiskartlegging av verneområder i flere fylker, samt rutekartlegging flere steder.

Rødlista 2021, medlem i ekspertkomitéen for sopp, for Artsdatabanken/NINA.

Artsdatabanken skal gi ut en revidert rødliste for arter i 2021. I den sammenheng har jeg  (som ansatt i MFU) deltatt i revidering av rødlista for sopp sammen med fagfolk fra bl.a. NINA, Naturhistorisk museum og Biofokus.

Den globale rødlista for sopp, for IUCN.

Den internasjonale naturvernunionen IUCN organiserer arbeidet med global rødliste for en rekke organismegrupper. Anders Dahlberg ved den svenske Artdatabanken har en koordinerende rolle. Jeg deltok i et europeisk prosjekt med rødlisting av sopp våren 2019, som ble avsluttet med en ukes samling i Cambridge, England. Et tilsvarende arbeid i 2020 ble utsatt pga. pandemien, men er gjenopptatt i 2021, og resultatene av dette forventes publisert sommeren 2021. Jeg har i 2019 hatt hovedansvar for rødlisting av 13 arter av beitemarkssopp. I 2021 planlegger jeg å arbeide med flere slike arter.

Artsprosjekt på tykksekksopper (Dothideomycetes mm.), for NINA/Artsdatabanken (2018-2021).

NINA v/Björn Nordén har fått en tildeling av Artsdatabankens artsprosjekt-midler (høsten 2017) til å undersøke tykksekksopper (pyrenomyceter, særlig Dothideomycetes) knyttet til alm, ask, barlind, eik, gammel furu, hassel i oseaniske strøk, og osp. Jeg har deltatt på feltarbeid og fagsamlinger, lett etter nye arter for Norge, organisert innsamlet materiale og sammenstilt data. Avslutning av prosjektet er utsatt til sommeren 2021 pga. pandemien.

Artsprosjekt på rødspore-sopper (Entoloma), for NINA/Artsdatabanken (2015-2017, med senere artikkelskriving).

1. oktober 2014 kunngjorde Artsdatabanken innvilgelse av søknad om et artsprosjekt på rødspore-sopper, med NINA v/Tor Erik Brandrud som prosjektleder og biolog J.B. Jordal som en av samarbeidspartnerne. Prosjektet gikk i tre år og ble avsluttet våren 2018. Det er gjennomført feltsamlinger i 2015 (Otta) og 2016 (Steinkjer) og workshops 2017-2020 med internasjonal deltakelse, bl.a. fra Nederland, Russland og Ungarn. Gjennom feltarbeid og DNA-undersøkelser er det funnet mange nye arter for Norge. Etter prosjektavslutning har bearbeiding av materialet fortsatt, artikler er produsert, og flere artikler planlegges i løpet av 2021.

 

Faggrunnlag og oppfølgingsundersøkelser av foreslått prioriterte arter av beitemarkssopper i semi-naturlig eng, for Miljødirektoratet.

Jeg har utarbeidet et faggrunnlag (2013) med sikte på en handlingsplan for seks beitemarkssopper, dette inkluderer en vurdering av disse artenes egnethet som prioriterte arter etter den nye naturmangfoldloven. I 2013-2020 er det gjort supplerende undersøkelser i Sør- og Midt-Norge, samt Nordland for å bedre kunnskapsnivået for disse artene og andre rødlistede arter, se egne rapporter. Under dette arbeidet er det gjort  mange innsamlinger av arter som er nye for vitenskapen, og beskrivelse av disse foregår. Noen nye arter er allerede publisert.

 

Registrering av truede arter, for Statsforvalteren.

I 2015 er det utført registreringer og opptellinger av kystblåstjerne i Haram kommune, et av få områder i Norge hvor denne vokser. Det er publisert en artikkel om status for arten i Norge sammen med Bjørn Harald Larsen (Miljøfaglig utredning) og Anders Lundberg, Geografisk institutt, Universitetet i Bergen (i Blyttia i 2017). I 2016-2019 er det foretatt registreringer av irsk myrklegg (VU) på kysten av Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre, i 2019-2020 også i Trøndelag (munninga av Trondheimsfjorden). Denne er i Norge utbredt på kysten av Møre og rundt utløpet av Trondheimsfjorden. Det ble funnet mange nye lokaliteter og samlet ny kunnskap om bestandsstørrelse. I 2019-2020 er det foretatt kartlegging/overvåking av solblom (VU) på Sunnmøre, denne arten viser en meget sterk tilbakegang. Bestandene av sommerfuglarten stor bloddråpesvermer (EN) er undersøkt i Sunndal, Eikesdal, Romsdalen, Tafjord og Geiranger (Møre og Romsdal) i årene 2018-2020. I 2020 ble det utført overvåking og nykartlegging av sunnmørsmarikåpe i Fjord kommune, Møre og Romsdal. I 2020 ble det også utført overvåking og nykartlegging av nipdraugmose i Bremanger, Vestland fylke. Jeg deltok også i undersøkelser av kjente lokaliteter av brunburkne i Vestland i 2020.

 

Overvåking og skjøtsel av svartkurle i Oppdal, for Oppdal kommune og Statsforvalteren.

Oppdal har bl.a. mye kalkrikt jordsmonn, stort biologisk mangfold og mye artsrikt kulturlandskap. Den sterkt truete arten svartkurle har bestander flere steder i bygda og et par steder i fjellet. Disse lokalitetene er fulgt opp med tellinger, tiltak, veiledning og markdager helt siden en første skjøtselsplan i 2008. Senere er svartkurle blitt en prioritert art, og Statsforvalteren i Trøndelag støtter dette arbeidet. Det har vært oppnådd gode resultater ved å skille husdyr og svartkurle i perioden juni-august, og Oppdal er idag en av de viktigste kommunene for denne arten i landet.

 

Registreringer i verdifullt kulturlandskap i Suldal, Rogaland.

I 2017 er det foretatt undersøkelser av et såkalt "nasjonalt verdifullt kulturlandskap" ved Mokleiv-Hamrabø mm. ved Suldalsvatnet i Rogaland. Våren 2018 er det leverert naturtypebeskrivelser etter DN-håndbok 13, og en skjøtselsplan for Mokleiv. Det er også utlagt et forskningsfelt med epifytter på tidligere styvet ask, der styving senere er gjennopptatt på halvparten av trærne, mens resten står som kontroll.

Undersøkelser av stislitasje, sårbare arter og naturtyper i Trollheimen, for Trollheimsutvalget.

I 2015-2018 har jeg undersøkt utvalgte deler av Trollheimen landskapsvernområde for å se om det er konflikter mellom ferdsel/bruk og sårbare arter og naturtyper. Problemer oppstår særlig der det er kalkrikt jordsmonn, fuktige/våte naturtyper og stor ferdsel. I 2019 har jeg utført naturtypekartlegging etter DN-håndbok 13 i et større område i og rundt Gjevilvasskamman, som er i stor grad kalkrikt og med mange kravfulle fjellplanter.

Referansegruppe for bevaring av skjøtselstrengende naturtyper, for Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Vestland.

Statsforvalteren har opprettet fylkesvise grupper som kommer med råd og innspill til arbeid med skjøtsel av slåttemarker, kystlyngheier mm. Jeg sitter i slik gruppe både i Møre og Romsdal og Vestland fylker. Det er årlige møter.

Tidsskiftartikler, bøker

Er forfatter/medforfatter på mange artikler om bl.a. sopp, lav, karplanter og moser. Nylig er en større artikkel publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Biodiversity and Conservation om forekomst av epifytter på styva og ustyva trær av alm og ask - og spørsmålet om styving er nødvendig for mangfoldet diskuteres. I 2017 ble en artikkel om en ny lavart for Fennoskandia på furu (Melaspilea lentiginosula), funnet i ARKO, samt en som omhandler en del nye og sjeldne lavarter på alm og ask, også fra ARKO-prosjektet, publisert i tidsskriftet Graphis scripta. En større artikkel om habitatspesifisitet hos beitemarkssopp i Norge er publisert i Agarica i 2017. Jeg har også vært bidragsyter og med i redaksjonen av boka "Eikesdalen - det finst berre ein", som ble lansert i juni 2016. 2018-2021 har jeg vært med på flere artikler om slekta rødsporer (Entoloma). Det er også publisert flere artikler om lav og pyrenomyceter samlet i ulike prosjekter.

 

Tilgjengeliggjøring av bilder

Det er siste årene levert bilder til ulike formål, som Myrmuseet på Smøla, Bondens flora for ulike landsdeler, Norsk Fjordsenter i Geiranger, informasjonstavler i Åmotan, Sunndal mm.

Mer informasjon: se publikasjoner

Sist oppdatert 06.04.2021.