Biolog John Bjarne Jordal

Biolog J.B. Jordal AS

Daglig leder John Bjarne Jordal

Aktuelle prosjekter

Funndata fra hele Norge, bearbeiding/klargjøring for import i Artskart, for Artsdatabanken og GBIF-Norge.

En rekke prosjekter med feltarbeid gjennom flere tiår har generert mye funndata som er sammenstilt i en standard databaseform og lastet opp på Internett. Dette er observasjoner som kommer i tillegg til funn som er innsamlet og sendt inn til diverse museumssamlinger – disse publiseres av de respektive museer. Nesten 178.000 observasjoner av flere tusen arter fra hele landet er gjort tilgjengelig i Artskart gjennom GBIF-noden og med undertegnede som dataeier. Arbeidet er utført i løpet av perioden 2012-2018. Jeg har mottatt tilskudd fra både Artsdatabanken og GBIF-Norge til å få gjort data tilgjengelig.

 

Natur i Norge, for Artsdatabanken og Miljødirektoratet.

Natur i Norge er en ny inndeling av norsk natur. Versjon 2.0 kom i 2015. Biolog J.B. Jordal har deltatt i arbeidet med revisjon av inndelinga av kulturmark 2013-2014, på oppdrag av Artsdatabanken. Videre har jeg også deltatt i skriving av faktaark for kartleggingsenheter i målestokk 1:5000 i 2015. I 2016 har jeg deltatt i NiN-kartlegging av kystlynghei mm. i Herøy kommune på Sunnmøre, et oppdrag for Miljødirektoratet. I 2017 har jeg deltatt i uttesting av NiN med verdisetting diverse steder i Norge.

Rødlista 2015, medlem i ekspertkomitéen for sopp, for Artsdatabanken/NINA.

Artsdatabanken har gitt ut en revidert rødliste for arter i 2015. I den sammenheng har Biolog J.B. Jordal deltatt i revidering av rødlista for sopp sammen med fagfolk fra NINA, Naturhistorisk museum og Biofokus.

Artsprosjekt på tykksekksopper (Dothideomycetes mm.), for NINA/Artsdatabanken (2018-2020).

NINA v/Björn Nordén har fått en tildeling av Artsdatabankens artsprosjekt-midler (høsten 2017) til å undersøke tykksekksopper (pyrenomyceter, særlig Dothideomycetes) knyttet til alm, ask, barlind, eik, gammel furu, hassel i oseaniske strøk, og osp. Jeg skal bidra til feltarbeid og fagsamlinger, lete etter nye arter for Norge, organisere innsamlet materiale og sammenstille data.

Artsprosjekt på rødspore-sopper (Entoloma), for NINA/Artsdatabanken (2015-2017).

1. oktober 2014 kunngjorde Artsdatabanken innvilgelse av søknad om et artsprosjekt på rødspore-sopper, med NINA v/Tor Erik Brandrud som prosjektleder og biolog J.B. Jordal som en av samarbeidspartnerne. Prosjektet går i tre år og avsluttes våren 2018. Det er gjennomført feltsamlinger i 2015 (Otta) og 2016 (Steinkjer) og workshops 2017-2018 med internasjonal deltakelse, bl.a. fra Nederland, Russland og Ungarn. Gjennom feltarbeid og DNA-undersøkelser er det funnet mange nye arter for Norge.

Ny E39 gjennom Nordfjord, for Multiconsult

I 2017 er det utført feltarbeid langs planlagte traséer for ny E39 på strekninga Grodås-Byrkjelo. Det er utarbeidet et notat som Multiconsult skal bruke i sitt videre arbeid med planprosess og konsekvensutredning.

 

Registreringer av kystfuruskog, for Miljødirektoratet.

I 2015-2016 har jeg sammen med flere andre (prosjektledelse ved Miljøfaglig utredning) registrert kystfuruskog med særlig fokus på forekomster av oseaniske moser og lav, i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, etter DN-håndbok 13 og metodikk for skogregistreringer som publiseres i NARIN. En rekke funn er gjort av dels sjeldne og lite kjente arter. Prosjektene er rapportert i 2016-2017. Undersøkelsene kan brukes bl.a. som grunnlag for prosesser med frivillig vern av skog. En artikkel om en ny lavart for Fennoskandia (Melaspilea lentiginosula) er publisert i Graphis scripta i 2017.

Kulturlandskap på Sunnmørskysten, for Miljødirektoratet.

I 2017 har jeg undersøkt flere såkalte "helhetlige kulturlandskap" (fra nasjonal kartlegging 1992-1994) på kysten av Sunnmøre i Møre og Romsdal. Prosjektet går ut på en tilstandsvurdering og oppdatert beskrivelse, avgrensing mm. Prosjektet ble rapportert i november 2017. Naturtypebeskrivelser etter DN-håndbok 13 vil bli levert i løpet av våren 2018.

 

Faggrunnlag og oppfølgingsundersøkelser av foreslått prioriterte arter av beitemarkssopper i kulturmarkseng, for Miljødirektoratet.

Jeg har utarbeidet et faggrunnlag (2013) med sikte på en handlingsplan for seks beitemarkssopper, dette inkluderer en vurdering av disse artenes egnethet som prioriterte arter etter den nye naturmangfoldloven. I 2013-2017 er det gjort supplerende undersøkelser i Sør- og Midt-Norge for å bedre kunnskapsnivået for disse artene, se egne rapporter.

 

Registrering av truede arter, for Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

I 2015 er det utført registreringer og opptellinger av kystblåstjerne i Haram kommune, et av få områder i Norge hvor denne vokser. Det er publisert en artikkel om status for arten i Norge sammen med Bjørn Harald Larsen (Miljøfaglig utredning) og Anders Lundberg, Geografisk institutt, Universitetet i Bergen (i Blyttia i 2017). I 2016-2017 er det foretatt registreringer av irsk myrklegg på kysten av Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre. Denne er i Norge utbredt på kysten av Møre og rundt utløpet av Trondheimsfjorden. Det ble funnet mange nye lokaliteter og samlet ny kunnskap om bestandsstørrelse.

 

Skjøtsel av kulturlandskapet i Vinstradalen, for Oppdal kommune.

Oppdal har bl.a. mye kalkrikt jordsmonn, stort biologisk mangfold og mye artsrikt kulturlandskap. I Vinstradalen, som er nasjonalt verdifullt kulturlandskap, har jeg i 2016 utarbeidet to skjøtselsplaner, en for områdene innenfor verneområdene (landskapsvernområde/nasjonalpark) og en for områdene utenfor. I 2017 er dette fulgt opp med planer for rydding av kulturlandskapet, og utlegging av overvåkingsfelt innenfor verneområdet (ved Ryphusan).

 

Supplerende naturtypekartlegging i Møre og Romsdal, for Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Jeg har utført naturtypekartlegging i de fleste kommuner i fylket siden 1999. I 2015-2016 har jeg utført supplerende feltarbeid i skogområder i store deler av fylket i samarbeid med Miljøfaglig utredning, og også utført registreringer av kulturlandskap flere steder, bl.a. Averøy, Aukra og Rauma. Arbeidet i 2015-2016 er avsluttet og rapportert. Registreringer i 2017 rapporteres våren 2018 (gjelder mest kulturlandskap).

Registreringer i verdifulle kulturlandskap i Suldal, Rogaland.

I 2017 er det foretatt undersøkelser av et såkalt "nasjonalt verdifullt kulturlandskap" ved Mokleiv-Hamrabø mm. ved Suldalsvatnet i Rogaland. Våren 2018 skal det leveres naturtypebeskrivelser etter DN-håndbok 13, og en skjøtselsplan for Mokleiv.

Kulturlandskapet på Havråtunet i Osterøy, for Fylkesmannen i Hordaland/Hordaland fylkeskommune.

Vinteren 2015-2016 er tilgjengelige data om arter og naturtyper på Havråtunet i Osterøy sammenstilt i en rapport. Dette er et gammelt klyngetun med mye gammel kulturmark, og delvis drevet som museumsvirksomhet. I sesongene 2016-2017 har jeg tilbrakt en del tid her og utført biologiske undersøkelser som rapporteres våren 2018.

Undersøkelser av stislitasje, sårbare arter og naturtyper i Trollheimen, for Trollheimsutvalget.

I 2015, 2016 og 2017 har jeg undersøkt utvalgte deler av Trollheimen landskapsvernområde for å se om det er konflikter mellom ferdsel/bruk og sårbare arter og naturtyper. Problemer oppstår særlig der det er kalkrikt jordsmonn, fuktige/våte naturtyper og stor ferdsel. Arbeid i 2015-2016 er rapportert. Arbeid i 2017 rapporteres våren 2018.

Referansegruppe for bevaring av skjøtselstrengende naturtyper i Møre og Romsdal, for Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Gruppa kommer med råd og innspill til arbeid med skjøtsel av slåttemarker, kystlyngheier mm. og ledes av Geir Moen hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Det er 1-2 møter pr. år.

Tidsskiftartikler, bøker

Er forfatter/medforfatter på flere artikler om bl.a. sopp, lav og moser. Nylig er en større artikkel publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Biodiversity and Conservation om forekomst av epifytter på styva og ustyva trær av alm og ask - og spørsmålet om styving er nødvendig for mangfoldet diskuteres. I 2017 ble en artikkel om en ny lavart for Fennoskandia på furu (Melaspilea lentiginosula), funnet i ARKO, samt en som omhandler en del nye og sjeldne lavarter på alm og ask, også fra ARKO-prosjektet, publisert i tidsskriftet Graphis scripta. En større artikkel om habitatspesifisitet hos beitemarkssopp i Norge er publisert i Agarica. Jeg har også vært bidragsyter og med i redaksjonen av boka "Eikesdalen - det finst berre ein", som ble lansert i juni 2016.

 

Tilgjengeliggjøring av bilder

Det er siste årene levert bilder til ulike formål, som Myrmuseet på Smøla, Bondens flora for Nord-Norge, Norsk Fjordsenter i Geiranger, informasjonstavler i Åmotan, Sunndal mm.

Mer informasjon: se publikasjoner

Sist oppdatert 25.01.2018.