Biolog John Bjarne Jordal

Biolog J.B. Jordal AS

Daglig leder John Bjarne Jordal

Glimt fra artsmangfoldet

Beitemarkssopp

Lillabrun rødspore Entoloma porphyrophaeum er en ganske stor og kraftig beitemarkssopp. Den synes å forekomme hyppigst i seterområdene, her ved Gammelsetra i Grøvudalen (MR Sunndal) i august 2014.
Hygrocybe calyptriformis
Rosa vokssopp Hygrocybe calyptriformis (vil bytte navn til Porpolomopsis calyptriformis) ble i 2014 funnet to steder i Nord-Hordaland, og er nå kjent fra åtte lokaliteter i landet, alle på Vestlandskysten. Arten er trolig oseanisk og har sine største europeiske forekomster på de britiske øyer. Bildet er fra naturbeitemark i kystlynghei ved Lyngheisenteret på Lygra (Ho Lindås). Arten er med i et faggrunnlag som foreslår seks beitemarkssopper som prioriterte arter etter naturmangfoldloven.
Hygrocybe fornicata
Musserongvokssopp Hygrocybe fornicata (vil bytte navn til Cuphophyllus fornicatus) er en av de mindre vanlige beitemarkssoppene, her fra en slåttemark ved Kjelbotn i MR Vestnes.
Hygrocybe punicea
Skarlagenvokssopp Hygrocybe punicea er en av de store og lett gjenkjennelige beitemarkssoppene. Den er særlig vanlig på Vestlandskysten, ofte i gamle utmarksbeiter i lyngheiregionen. Den er også en god matsopp. Soppene på bildet er fra Vestgård i MR Gjemnes, forøvrig i en intakt slåttemark som huser landets nordligste voksested for solblom Arnica montana.
Hygrocybe subpapillata
Papillvokssopp Hygrocybe subpapillata er en sjelden representant for engvokssoppene (tidligere kalt fagervokssopper). I 2014 ble det funnet flere nye lokaliteter i Møre og Romsdal, bildet er fra Stølen i Isfjorden (MR Rauma).
Porpoloma metapodium
Grå narremusserong Porpoloma metapodium er en stor og ganske sjelden beitemarkssopp. Det virker som den finnes mest i gamle og artsrike naturbeitemarker. Soppene på bildet er fra Rønningan på Kuli i MR Smøla, en lokalitet hvor arten ble funnet i 1992 og så gjenfunnet i 2014. Arten er også med i et faggrunnlag som foreslår seks beitemarkssopper som prioriterte arter etter naturmangfoldloven.
Stropharia albonitens
Hvit kragesopp Stropharia albonitens regnes ikke som beitemarkssopp, men finnes ofte i beitemarker der den gjerne vokser i sølvbunketuer. Her fra slåttemark på Nordhaug i MR Molde.
Trichoglossum walteri
Vranglodnetunge Trichoglossum walteri er en sjelden jordtunge som kan være en norsk ansvarsart (mange lokaliteter i Norge sammenlignet med andre land). Den er også med i et faggrunnlag som foreslår seks beitemarkssopper som prioriterte arter. Bildet er fra Kriken i MR Vestnes.

Lav- og sopparter i edellauvskog

Annulohypoxylon minutellum
Annulohypoxylon minutellum ble funnet som ny for Norge av Björn Nordén i Lille Gullkrona, Vf Tønsberg i 2013. Bildet er fra samme sted i 2014. Arten vokser på eik og er første funn i Skandinavia, jf. artikkel i Agarica 2014.
Biscogniauxia cinereolilacina
Lindekullsopp Biscogniauxia cinereolilacina finnes på læger av lind, ofte på store stokker. Bildet er tatt i Gjuvstøyllia ved Dalen, Te Tokke.
Chlorostroma vestlandicum
Chlorostroma vestlandicum er en merkelig sopp som er svart utenpå og oransje inni. Den ser ut til å være parasitt på almekullsopp Hypoxylon vogesiacum og er bare funnet på død ved av alm. Denne arten ble beskrevet som ny for vitenskapen i 2014. Bildet er tatt innendørs av materiale samlet på typelokaliteten Knutsliøyan naturreservat i MR Sunndal.
Chlorostroma vestlandicum
Den nybeskrevne arten Chlorostroma vestlandicum (til høyre) fotografert på en almestokk på typelokaliteten Knutsliøyan naturreservat i MR Sunndal. Til venstre almekullsopp Hypoxylon vogesiacum som den vokser på.
Entoloma pleopodium
Gul duftrødspore Entoloma pleopodium er en ganske anonym rødspore-sopp som vokser på jord i edellauvskog. Den har imidlertid en meget påfallende lukt. Bildet er fra almeskog i Loi naturreservat, SF Luster.
Granulobasidium vellereum
Almeskinn Granulobasidium vellereum er en sjelden barksopp som vokser på gamle stokker av alm. Bildet er fra Eikesdalen i MR Nesset, som er ny nordgrense for denne arten.
Lentaria epichnoa
Hvit vedkorallsopp Lentaria epichnoa er her fotografert på en askestokk i Gjuvstøyllia ved Dalen, Te Tokke.
Lentinellus vulpinus
Rynkesagsopp Lentinellus vulpinus er en ganske sjelden art som ofte vokser på gamle almestokker. Bildet er fra Ljåstranda i Eikesdalen, MR Nesset.
Melanophyllum haematospermum
Granathuldrehatt Melanophyllum haematospermum er en sjelden hattsopp som finnes i edellauvskog. Bildet er fra Loi naturreservat i SF Luster.
Mycoacia uda
Gul vokspigg Mycoacia uda er en uvanlig barksopp som bl.a. kan vokse på gamle almestokker. Bildet er fra Ljåstranda i Eikesdalen, MR Nesset.
Ossicaulis lignatilis
Vedtraktsopp Ossicaulis lignatilis vokser her på et dødt parti på en levende gammel styva alm i Knutsliøyan naturreservat, MR Sunndal.
Pluteus aurantiorugosus
Skarlagenskjermsopp Pluteus aurantiorugosus er en meget vakker og meget sjelden sopp som vokser på død ved av alm, ofte inne i hulrom.  Bildet er fra Ljåstranda i Eikesdalen, MR Nesset.
Polyporus badius
Kastanjestilkkjuke Polyporus badius virker å være en art tilknyttet gamle almestokker. Den er stor og ganske sjelden. Undersida er hard og med små porer. Bildet er fra Loi naturreservat i SF Luster.
Polyporus squamosus
Skjellkjuke Polyporus squamosus forekommer også ofte på gamle almestokker, og kan da bli ganske stor. Den største hatten på bildet er 60 cm i diameter! Bildet er fra Loi naturreservat i SF Luster.
Ramaria apiculata
Stubbekorallsopp Ramaria apiculata vokser som navnet tilsier på død ved, her på en almelåg i Knutsliøyan naturreservat, MR Sunndal.
Stictis radiata
Stictis radiata er en nedsenket, urne- eller krukkeformet sekksporesopp som ofte vokser på bark, her av en levende, gammel alm i Sandvika, MR Skodje.

Ny soppart for landet på ospebark

Caliciopsis calicioides
Caliciopsis calicioides er en meget særpreget liten sekksporesopp som minner om en knappenålslav, derav også det latinske navnet. Merk "kulen" på midten hvor sporesekker og sporer dannes. Den vokser i barksprekker på grove og gamle, levende ospetrær, og synes å være en gammelskogstilknyttet art. Den ble publisert som ny for Norge i Agarica i 2014. Bildet er fra Rislia i MR Molde.
Caliciopsis calicioides
Caliciopsis calicioides i barksprekker på en gammel osp ved Durmålhaugen i MR Tingvoll. "Nålene" sitter på små svarte "plater" som kalles et stroma.

Moser og lav i oseaniske områder på Vestlandet

Anastrophyllum donnianum
Praktdraugmose Anastrophyllum donnianum er en oseanisk mose som vokser i glissen nordvendt furuskog og heier i og like over skoggrensa i de fuktigste områdene på Vestlandet. Bildet er fra Bortnedalen i SF Bremanger.
Arthonia ilicina
Arthonia ilicina er en flekklav (slekta Arthonia) som vokser på løvtrær med glatt bark (rogn, hassel) i oseaniske strøk på Sørvestlandet, hovedsakelig Sunnhordland. Bildet er fra Petarteigsvatnet i Ho Stord.
Arthonia stellaris
Arthonia stellaris er en flekklav-art som vokser på løvtrær med glatt bark i oseaniske områder fra Agder til Møre og Romsdal. Fruktlegemene er mørke og ofte stjerneformet, derav det latinske navnet. Bildet er fra en ask på Spyssøya, Ho Bømlo.
Breutelia chrysocoma
Gullhårmose Breutelia chrysocoma er en oseanisk mose som finnes langs kysten fra Agder til Nordmøre og såvidt Trøndelag. Bildet er resultat av en vellykket reinventering av en gammel lokalitet (fra ca. 1870!) ved Veblungsnes i MR Rauma, som er uvanlig langt inne i fjordene for denne arten.
Frullania jackii
Kystblæremose Frullania jackii er en sjelden mose med sine fleste kjente voksesteder på Vestlands-kysten. Bildet er fra Osen i SF Flora.
Graphis elegans
Kystskriftlav Graphis elegans vokser på bark av f.eks. bjørk i meget oseaniske strøk av Vestlandet fra Rogaland til Sogn og Fjordane. Den har en tykk, stripet kant i forhold til den vanlige skriftlaven. Bildet er fra Røyrtjønna i Ho Stord.
Herbertus stramineus
Fossegrimemose Herbertus stramineus er en meget fuktkrevende mose med relativt få voksesteder på ytre Vestlandet, og ved enkelte store fosser lenger inn. Bildet er fra Svardalsvatnet i SF Flora.
Lepidozia cupressina
Trinnkrekmose Lepidozia cupressina er en sjelden, oseanisk moseart som finnes i nordvendte berg og beskyttede steder i lavlandet, mest i lyngheistrøkene i ytre Hordaland. Bildet er tatt ved Røyrtjønna i Ho Stord.
Micarea alabastrites
Micarea alabastrites er en lavart som vokser mest på bark av levende furu i meget oseaniske skoger på Vestlandet fra Rogaland til Sunnfjord. Bildet er fra Valvatnavågen i Ho Stord.
Pilophorus stromaticus
Kystkolve Pilophorus strumaticus er en lavart som vokser på berg oftest i kystnære strøk fra Oslofjorden til Sør-Trøndelag. Bildet er fra Klenvågen i Ho Stord.
Pyrenula occidentalis
Gul pærelav Pyrenula occidentalis regnes som en kjennetegnende art for boreonemorale regnskoger, og finnes fra Rogaland til Sør-Trøndelag. Bildet er fra Valvatnavågen i Ho Stord.
Racomitrium ellipticum
Kulegråmose Racomitrium ellipticum finnes fra Rogaland til Nordland, og regnes som en oseanisk moseart. Bildet er fra Ålfoten i SF Bremanger.
Thelotrema petractoides
Stjernerurlav Thelotrema (Crutarndina) petractoides er en av de sørlig-oseaniske lavartene som vokser på glatt bark av hassel og rogn. Den er kjent fra Hordaland og ett funn i Sogn og Fjordane. Bildet er fra Valvatnavågen i Ho Stord.
Thelotrema suecicum
Hasselrurlav Thelotrema suecicum vokser på hassel, og er kjent fra Oslofjorden til Nordmøre, men synes å være vanligst på Nordvestlandet. Utbredelsen tyder på en suboseanisk art. Bildet er tatt sørøst for Raudtuva i MR Fræna.
Ulota calvescens
Ulota calvescens er en moseart som er relativt vanlig i Storbritannia, men relativt nylig funnet i Norge. Den har bl.a. en snau hette (calyptra) på kapselen. Bildet er fra Geitåsen i Ho Stord og ble funnet av Hans Blom.

Planter

Lycopodiella inundata
Myrkråkefot Lycopodiella inundata er en myrplante med en suboseanisk utbredelse nord til Nordland. Bildet er fra Kavliheia i MR Rauma.
Tripolium pannonicum
Strandstjerne Tripolium pannonicum ssp. tripolium er en strandplante som her er fotografert på grusstrand i Inner Klovågen, MR Smøla.